Eskişehir
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  32.30
 • EURO
  35.18
 • ALTIN
  2402.1
 • BIST
  10165.52
 • BTC
  67843.04$

Kuzu Satış İhale İlanı

23-05-2024 00:00:00

İHALE İLANI

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ

1-İdarenin
a) Adı ve Adresi: Seyitgazi Belediye Başkanlığı İkiçeşme Mah.Afyon Cad. No:49 Seyitgazi/ ESKİŞEHİR
b) Tel & Faks Numarası: 0 222 671 30 17 & 0 222 671 34 65
c) İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Seyitgazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Birimi Odası – 04/06/2024 Saat:13:30
d) İhaleye girmek isteyenlerin % 3 Geçici Teminatlarını en geç 04/06/2024 tarihinde saat 13:30’ a kadar Belediyemiz tahsilât servisine yatırmaları gerekmekte olup, belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2- Seyitgazi Belediyemiz bünyesinde bulunan; 26 adet merinos ve merinos melezi cinsi canlı küçükbaşın (kuzu - toklu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince (tahmini KG/TL) bedel üzerinden artırma yapılarak satılacaktır.

SATIŞ BİLGİLERİ

S.
NO

ADETİ
 AÇIK ARTIRMA
YAPILACAK İŞİN NEVİ

HAYVANIN CİNSİ
YAKLAŞIK TOPLAM AĞIRLIK KG. İHALE  MUHAMMEN KG.
BEDELİ  (TL)
KDV Dahil
İHALE YAKLAŞIK TOPLAM BEDELİ
 KG / TL
KDV Dahil
İHALE GEÇİCİ
TEMİNAT MİKTARI
%3 (TL.)

1
26 Canlı Küçük Baş Hayvan Satışı MERİNOS VE MERİNOS MELEZİ 1.170 KG. 192,00 224.640,00 6.739,20
  TOPLAM 224.640,00 6.739,20

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-İkametgâh belgesi
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Geçici Teminat mektubu veya makbuzu
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.
5-Gerçek kişinin, Seyitgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilmiş veya ihale birimince ihale günü tarihli belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı.
6-Her sayfası istekli tarafından ad – soyad ile birlikte imzalanmış şartname.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tebligat için adres beyanı vermesi.
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı.
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idarenin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,
4-Noter tasdikli imza beyannamesi. (Dernekler ve kooperatifler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
6-Temsil durumunda Noter Tasdikli vekâletname.
7-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Seyitgazi Belediyesine borcu olmadığına dair, Seyitgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilmiş veya ihale birimince ihale günü tarihli belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair yazı.
8- Her sayfası istekli tarafından ad – soyad ve kaşe ile birlikte imzalanmış şartname.
4-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
5-İhaleye katılmak için, Satış İhalesi dokümanının (şartname ve eklerini) 200,00 TL. (İkiYüzTürkLirası) bedel karşılığında satın alınması zorunludur. İhale dokümanı (şartname) imzalanıp idareye teslim edilecektir.
6-Canlı Hayvan Satış Bedellerinin Ödemesi; İhale üzerinde kalan istekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine istinaden onaylanan ihale kararının istekliye bildirilmesinden hemen sonra; Küçükbaş canlı hayvanların kantar tartı işlemi bitiminde ihale bedelini, vergi, resim ve harçlar ile varsa diğer giderleri Belediyemiz tahsilat servisine veya banka hesaplarına nakden yatırmak zorundadır. İhale bedeli ödendikten sonra mal teslimi yapılacaktır. Ancak, 15 gün içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi durumunda,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 61 inci maddesi uygulanır.
7-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

#ilangovtr

Basın No ILN02034955