Eskişehir
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  32.26
 • EURO
  35.21
 • ALTIN
  2396.0
 • BIST
  10165.52
 • BTC
  67576.23$

Sel Kapanları Planlama İşi Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır

23-05-2024 00:00:00

SEL KAPANLARI PLANLAMA İŞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ESKİŞEHİR DEVLET SU İŞLERİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya İl Merkezi Sel Kapanları Planlama Raporu Yapımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/575729

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2222111100 - 2222111110

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kütahya ili Merkez ilçesi sınırları dahilinde Sarı deresi, Mağara deresi ve Çeşme deresi üzerinde taşkın riskini kontrol etmeye yönelik yapılması planlanan 3 adet Sel Kapanı hazırlanması işini kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kütahya

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

04.06.2024 15:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 2.731.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 1.977.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 4.238.500 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

ADET

POZİSYON

MESLEKİ UNVAN

MESLEKİ DENEYİM

BENZER DENEYİM

1

Proje Müdürü (Anahtar Teknik Personel)

İnşaat Mühendisi

En az 10 yıl

En az 5 yıl

1

Proje Mühendisi (Anahtar Teknik Personel)

İnşaat Mühendisi

En az 5 yıl

En az 5 yıl

İşin uzmanı olması gereken Proje Müdürü ihale konusu benzer işe uygun en az 1 projede çalışmış olması gerekir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur. İlgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir. Personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İstekliler tarafından ön yeterlik dosyasında Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun (Standart Form-KİK035.0/D) sunulması gerekmektedir. Teknik personele (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri ) ait belgelerin ön yeterlik aşamasında sunulması zorunlu değildir. İsteklilerin (Standart Form-KİK035.0/D) tablosunda proje müdürünü ve proje mühendisini kesinlikle belirtmesi gerekmektedir. 

NOT: Sözleşme tasarısından ve ilanda detayları verilen teknik personel (Ziraat, Meteoroloji ve Jeoloji Mühendisleri) için ihale aşamasında taahhüt verilebilir. Taahhüt olarak sunulan kişiler, ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İhale uhdesinde kalan istekli taahhüt olarak sunduğu teknik personele ait belgeleri (personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu) sözleşme esnasında İdareye sunmakla ve onayını almakla yükümlüdür. İhale aşamasında, istekliler tarafından Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosunun ( Standart Form-KİK035.1/D) sunulması gerekmektedir

b) Teknik Personel:

ADET

AD SOYAD

İŞİN TANIMI

UNVAN

ASGARİ NİTELİĞİ

ÇALIŞMA SÜRESİ

1

 

Proje Müdürü

İnşaat Müh.

En az 10 Yıl

İşin Kabulü yapılana kadar

1

 

Proje Mühendisi

İnşaat Müh.

En az 5 yıl

İşin Kabulü yapılana kadar

1

 

Proje Mühendisi

Ziraat Müh.

En az 5 yıl

Planlama Raporu uygun bulunana kadar

1

 

Proje Mühendisi

Meteoroloji Müh.

En az 5 yıl

Planlama Raporu uygun bulunana kadar

1

 

Proje Mühendisi

Jeoloji Müh.

En az 5 yıl

Planlama Raporu uygun bulunana kadar

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme (istikşaf), masterplan, veya planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 8, en fazla 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Taşköprü Cad. Dsi Sok. 26020 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

#ilangovtr

Basın No ILN02035578